Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin  Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury z dn. 28.01.2018 r.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  2. Wstęp do sali kina na seans jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
  3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie

  niniejszego regulaminu.

  1. Bilet ważny jest jedynie na oznaczony na nim seans, w określonym dniu i godzinie.
  2. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania

  seansu, na jaki jest zakupiony.

  1. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego

  biletu.

  1. Fotel na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
  2. W seansach filmowych mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi kategorii

  wiekowych. Osoby nie spełniające tych wymogów mogą uczestniczyć w seansach

  wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz po podpisaniu

  oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

  1. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą

  nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego

  dokumentu tożsamości.

  1. Podczas seansów filmowych organizowanych przez Otwockie Centrum Kultury

  kategorycznie zabrania się:

  1. a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego

  1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z

  późn. zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane Policji.

  1. b) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji.
  2. c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek.
  3. d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
  4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane

  na teren obiektu.

  1. Kino "Oaza" nie posiada szatni, dlatego prosimy o niepozostawianie rzeczy bez

  kontroli.

  1. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz

  czystości.

  1. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.
  2. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza.
  3. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania

  o tym na plakatach i stronach internetowych Otwockiego Centrum Kultury.

  1. Otwockie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w

  innych mediach.

  1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
  2. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów

  można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kino.otwock.pl , pod numerem

  telefonu 22 779 36 43 (dni powszednie 8.15-15.45) lub osobiście w kasie kina.

  1. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za

  pośrednictwem portalu biletyna.pl. Zakupione i zarezerwowane w ten sposób bilety

  stanowią własność właściciela portalu i  kupującego lub rezerwującego. Zakup i zwrot biletów odbywa się na podstawie regulaminu serwisu biletyna.pl 

  1. Kasa czynna jest w godzinach 12.00-20.00 Ponadto na pół godziny przed

  zaplanowanym seansem w kasie przy wejściu do kina.

  1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych w kasie biletów na film po rozpoczęciu

  seansu. Zwrot możliwy jest po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Jeżeli

  bilet został opłacony gotówkowo, zwrot nastąpi również w gotówce. Za bilet opłacony

  za pomocą karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na to samo konto za pomocą

  tej samej karty.

  1. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np.

  brak środków w kasie, brak paragonu, brak biletu).

  1. Zwrot biletów zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i

  ważnego biletu wstępu. Nie ma możliwości zwrotu gotówki w kasie za bilety

  zakupione poprzez internetowy serwis biletyna.pl.

  1. Bilety grupowe dostępne są na seanse filmowe wyświetlane od poniedziałku do piątku

  do godziny 15.00 (rozpoczęcie seansu)  i dotyczą zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych.

  1. Wejścia na seans opiekunów szkolnych grup zorganizowanych zależne są od ilości

  osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

  1. a) Wiek przedszkolny; grupa 8 podopiecznych do 6-tego roku życia – 1 opiekun.
  2. b) Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1

  opiekun.

  1. c) Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego

  roku życia – 1 opiekun,

  ) opiekunowie mogą uczestniczyć w seansie nieodpłatnie.

  1. Bilety grupowe dostępne są również dla osób prywatnych od poniedziałku do piątku

  do godz. 15.00. Grupa liczona jest od 10 osób.

  1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz

  emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub

  przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby

  niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).

  1. Legitymacje emeryta-rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem, studenckie,

  uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w

  momencie sprzedaży biletu.

  1. Posiadacz karty „Rodzina 3+” (na karcie „Rodzina 3+” imię i nazwisko wymienione

  na karcie wyboldowaną i podkreśloną czcionką ), ewentualnie drugi dorosły opiekun

  dzieci lub dziecko powyżej 13 roku życia (na karcie „Rodzina 3+” imię i nazwisko

  pod imieniem i nazwiskiem posiadacza karty) może dokonywać osobiście zakupu biletów na zasadach określonych w Uchwale nr XLI/421/13 Rady Miasta

  Otwocka z dnia 1 października 2013 r., wyłącznie w dni robocze w biurze Otwockiego

  Centrum Kultury, które jest czynne pn. 8.00-18.00, wt.- pt.  8.00-16.00 za okazaniem

  ważnej otwockiej karty „Rodzina 3+” wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem

  potwierdzającym tożsamość. Przed wejściem na seans posiadacz karty, ew. drugi

  opiekun lub dziecko powyżej 13. roku życia powinien okazać ważną otwocką kartę

  „Rodzina 3+” wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

  oraz dokumenty potwierdzające tożsamość dzieci, dla których zostały kupione bilety

  w ramach karty “Rodzina 3+”, (w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym wystarczy poświadczenie rodzica).

  1. W wydarzeniu „Kino dla mam” udział może wziąć jeden rodzic/opiekun z dzieckiem

  od 0 do 6 lat. Dzieci mogą zostać pod opieką animatorów jeżeli jest taka możliwość w danym dniu. Przy zakupie biletów na wydarzenie, nie obowiązuje karta „Rodzina 3+”.  W wydarzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, ale zobowiązane są do pełnej opłaty za bilet.

  1. W wydarzeniu „Kino dla seniora” może wziąć udział osoba posiadająca kartę

  emeryta-rencisty. Przy zakupie biletów na wydarzenie, nie obowiązuje karta „Rodzina

  3+”. W wydarzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, ale zobowiązane są do pełnej

  opłaty za bilet.

  1. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych

  przypadkach:

  1. a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji

  repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania

  spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,

  1. b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków

  odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem

  zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.

  1. c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się

  uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie.

  1. d) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Otwockiego Centrum

  Kultury

  1. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz

  dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących

  przypadkach:

  1. a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego z powodów nieleżących

  po stronie Otwockiego Centrum Kultury.

  1. b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym z przyczyn

  nieleżących po stronie Otwockiego Centrum Kultury.

  1. c) Klient chce dokonać zwrotu biletów grupowych później niż 24 h przed seansem

  kinowym, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.

  1. Na projekcje filmów w kinie obowiązują następujące ceny biletów:
  2. a) Pt.-Nie.: Normalny-20 zł, Ulgowy-17 zł,
  3. b) Pn.-Czw.: Normalny-17 zł, Ulgowy-15 zł,
  4. c) Grupowy -13 zł - dostępny jedynie od pn. do czw.
  5. Otwockie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych

  cen biletów na projekcje filmów w przypadku wyraźnego żądania dystrybutora filmu

  lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

  III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
  2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psa opiekuna/przewodnika osoby niepełnosprawnej, posiadający odpowiednie uprawnienia.
  3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Otwockiego Centrum Kultury.

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin Kina Oaza (pdf)

 

 

Pliki do pobrania