Regulamin dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w kinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znak zakazu filmowania              Znak zakazu fotografowania

Regulamin dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w kinie

 

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie „Oaza” położonym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4, wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.
 2. Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • §2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu

             Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub
             za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

 • §3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.
 2. Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.
 3. Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.
 4. Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.