Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu

 

Regulamin  Kina „Oaza” Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu z dn. 23.09.2019 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Wstęp do sali kina na seans jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na oznaczony na nim seans, w określonym dniu i godzinie.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 7. W seansach filmowych mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi kategorii wiekowych. Osoby niespełniające tych wymogów mogą uczestniczyć w seansach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 9. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi.
 10. Podczas seansów filmowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu kategorycznie zabrania się:
  a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane Policji.
  b) korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji.
  c) spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek.
  d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 1. e) niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z udostępnionych przez organizatora sprzętów, powodującego ich uszkodzenie.
 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 2. Kino "Oaza" nie posiada szatni, dlatego prosimy o niepozostawianie rzeczy bez kontroli.
 3. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.  Rzeczy pozostawione po seansie będą przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu zostaną utylizowane.
 4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina w porządku oraz czystości.
 5. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.
 6. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza.
 7. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na plakatach i stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.
 8. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej kino.otwock.pl, pod numerem telefonu 22 779 36 43 (dni powszednie 9.00-20.00) lub osobiście w kasie Kina.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem portalu biletyna.pl. Zakupione i zarezerwowane w ten sposób bilety stanowią własność właściciela portalu i  kupującego lub rezerwującego. Zakup i zwrot biletów odbywa się na podstawie regulaminu serwisu biletyna.pl 
 3. Klient dokonujący zakupu gotówkowego w kasie kina, zobowiązany jest do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 4. Prawo do obsługi poza kolejnością mają osoby do tego uprawnione, np.:  kobiet w widocznej ciąży, osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku.
 5. Kasa czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach: wtorek - sobota 09.00-20.00 lub do rozpoczęcia ostatniego biletowanego wydarzenia. W niedzielę i dni świąteczne na pół godziny przed każdym biletowanym wydarzeniem. W poniedziałki kasa jest nieczynna – nie dotyczy to wydarzeń organizowanych w poniedziałki. W tych przypadkach kasa będzie czynna na pół godziny przed wydarzeniem.
 6. W chwili zakupu biletu/ów klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości danych na nim zawartych. Po odejściu od kasy bilety nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to biletów zakupionych później niż na 30 minut przed wydarzeniem.
 7. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, przy równoczesnym okazaniu paragonu fiskalnego i druku biletu. Za bilety opłacone w formie gotówkowej zwrot nastąpi gotówką a za bilet opłacony za pomocą karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na to samo konto za pomocą tej samej karty.
 8. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak biletu, brak dowodu zakupu).
 9. Zwrotu biletów zakupionych przez internet można dokonać wyłącznie poprzez serwis internetowy biletyna.pl.
 10. Bilety grupowe dostępne są na seanse filmowe wyświetlane od poniedziałku do piątku, do godziny 16.00 (rozpoczęcie seansu)  i dotyczą zorganizowanych grup w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 11. Ilość opiekunów grup zorganizowanych zależna są od ilości osób pozostających pod ich opieką oraz wieku grupy:
  a) Wiek przedszkolny; grupa 8 podopiecznych do szóstego roku życia – 1 opiekun.
  b) Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do dziesiątego roku życia – 1 opiekun.
  c) Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od dziesiątego do osiemnastego roku życia – 1 opiekun. Opiekunowie grup przedszkolnych i szkolnych mogą uczestniczyć w seansie nieodpłatnie.
 12. Bilety grupowe na seanse filmowe wyświetlane od poniedziałku do piątku, do godz. 16.00 dostępne są również dla grup indywidualnych, złożonych z osób prywatnych,. Grupa liczona jest od 10 osób.
 13. W ramach organizacji cyklicznych wydarzeń filmowych kino może wprowadzić do sprzedaży karnety.
 14. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26. roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina oraz przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej, posiadającej legitymację rencisty.
 15. Legitymacje emeryta-rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem, studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 1. Na podstawie §5 ust. 3 uchwały NR XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r.  sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka, dzieciom wymienionym na Karcie Rodzina 3+ przysługuje jednorazowa w skali miesiąca zniżka 50% ceny świadczenia, udzielana na określone wydarzenia i zajęcia, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu.
  2.  Jako iż zniżka dotyczy tylko dzieci opiekunowie są zobowiązani do pełnej opłaty za bilet. 
 2. Bilety objęte zniżką zakupić można jedynie w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, po okazaniu ważnej Karty, wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość kupującego i widniejącego na karcie. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, nieposiadających dokumentów identyfikacyjnych, ich tożsamość potwierdzana jest na podstawie oświadczenia dokonującego zakupu rodzica.
 3. Zniżką objęte są bilety jedynie na wydarzenia określone przez organizatora, stosowne do wieku uczestników.
  5. Bilety zakupione na podstawie Programu „Rodzina 3+” nie podlegają zwrotowi.
  6. Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych uczestników Programu oraz wykorzystania jednorazowej ulgi, bilety sprzedawane na podstawie Programu Rodzina 3+ sprzedawane są jedynie w dni robocze, od wtorku do piątku w godzinach otwarcia kasy .
 4. Bilety zakupione na podstawie Programu „Rodzina 3+” wydawane są na podstawie imiennej karty, przypisanej konkretnym uczestnikom programu i nie mogą być udostępnione bądź odstąpione osobom trzecim. Każde naruszenie tej zasady skutkować będzie zawieszeniem prawa rodziny do korzystania z ulgi realizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu na okres pół roku i zgłoszeniem tego faktu Prezydentowi Miasta Otwocka.
 5. Zgodnie z §4 ust. 7 uchwały NR XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstąpiona osobom trzecim. Każda próba posłużenia się cudzą kartą przez osoby nieupoważnione skutkować będzie zawieszeniem prawa rodziny do korzystania z ulgi realizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu na okres pół roku i zgłoszeniem tego faktu Prezydentowi Miasta Otwocka.
 6. Tożsamość dzieci korzystających z biletów ulgowych, zakupionych na podstawie Programu Rodzina 3+ jest każdorazowo weryfikowana przed wejściem na seans. Z uwagi na konieczność weryfikacji prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia oraz przygotowanie do sprawdzenia kompletu dokumentów, tj. ważnej karty, oraz dokumentów ze zdjęciem, potwierdzających tożsamość uczestników. Brak ww. skutkować będzie niewpuszczeniem na wydarzenie, mimo posiadania ważnego biletu.

 

 1. W wydarzeniu „Kino dla mam” udział może wziąć jeden rodzic/opiekun z dzieckiem od 0 do 6 lat. Dzieci mogą zostać pod opieką animatorów jeżeli jest taka możliwość w danym dniu. Przy zakupie biletów na wydarzenie, nie obowiązuje karta „Rodzina 3+”. 
 2. W wydarzeniu „Kino dla seniora” może wziąć udział osoba posiadająca kartę emeryta-rencisty. W wydarzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, ale zobowiązane są do pełnej opłaty za bilet. Przy tym wydarzeniu obowiązuje karta „Rodzina 3+”.
 3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
  b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i komfortowi pozostałych Klientów.
  c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie.
  d) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.
 4. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  a) Klient chce zwrócić bilet później niż 30 minut przed  rozpoczęciu seansu filmowego z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.
  b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.
  c) Klient chce dokonać zwrotu biletów grupowych później niż 24 h przed seansem kinowym, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 5. Na projekcje filmów w kinie obowiązują następujące ceny biletów:
  a) Piątek (po godzinie 16.00) - Niedziela: Normalny-20 zł, Ulgowy-17 zł,
  b) Poniedziałek - Piątek (do godz. 16.00): Normalny-17 zł, Ulgowy-15 zł,
  c) Grupowy dla grup szkolnych i przedszkolnych -13 zł - dostępny jedynie na wydarzenia od poniedziałku do piątku (do godz.16.00).
  d) Grupowy dla grup indywidualnych -13 zł - dostępny jedynie na wydarzenia od poniedziałku do piątku, do godz. 16-tej.
  e) uczestnicy programu „Rodzina 3+” mają prawo do zakupu raz w miesiącu  biletu  ze zniżką 50% ceny standardowej na zasadach określonych w ust. 16 niniejszego regulaminu.
 6. Na projekcje realizowane w ramach projektów czasowych i specjalnych mogą obowiązywać inne ceny biletów.
 7. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych cen biletów na projekcje filmów w przypadku wyraźnego żądania dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania alkoholu. Obsługa ma prawo wyproszenia klienta łamiącego powyższy zakaz.
 2. Obsługa ma prawo nie wpuścić osoby, która opuściła budynek bez uzasadnienia w trakcie wydarzenia.
 3. Zabrania się wnoszenia na salę kinową kawy, herbaty, lodów oraz innych produktów kupionych poza kinem.
 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psa opiekuna/przewodnika osoby niepełnosprawnej, posiadający odpowiednie uprawnienia.
 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin Kina Oaza (pdf)

 

 

Pliki do pobrania